బానిసత్వం - నొప్పి ఆనందం లేకుండా కాదు

నొప్పి ఆనందం తీసుకుని కాదు చెప్పారు? మీరు మీ ఇంట్లో ఒక నొప్పి గది కావాలని కలలుకంటున్న ఉంటే, మా వెబ్ సైట్ లో ఈ వర్గం తెరవడానికి, మేము అది 90% సొంత ఒకటిగా మంచి గా ఉంది కాపాడతాయి.

Ads